Weergaven:


Inhoud: Belastingen | BTW en de kerk | Vennootschapsbelasting en de kerk | OZB en de kerk | IB-47 verplichting | ANBI-regeling en de kerk. | 


Belastingen

In het algemeen nemen kerken in ons Nederlandse belastingstelsel, in tegenstelling tot wat wel eens wordt verondersteld, geen uitzonderingspositie in.

Weliswaar wordt aan kerken soms gehele of gedeeltelijke vrijstelling of vermindering van een bepaalde belasting verleend, maar dat neemt niet weg dat de kerkelijke gemeente, als rechtspersoon, onderworpen is aan die belastingen waaraan rechtspersonen in het algemeen, volgens de omschrijving van de bepaalde belastingwet, zijn onderworpen. Veel informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.     

In de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 is ook een hoofdstuk over kerk en belasting opgenomen. U vindt het: hier.

Terug naar: inhoud

BTW en de kerk

Er zijn regelmatig vragen over BTW en de kerk. Hierover schreef één van onze fiscale adviseurs een lezenswaardig artikel. Het is al uit 2013, maar na een vraag van een kerkrentmeester is recent nog eens aan de auteur gevraagd of er nieuwe ontwikkelingen waren. Dat was niet het geval, uitgezonderd de aanpassing van het lage BTW tarief van 6 % naar 9%. U vindt het artikel:  hier.     

Een vraag die ons bureau regelmatig wordt gesteld is hoe het zit met het aanbrengen van zonnepanelen en BTW. Zie daarvoor verder bij duurzaamheid'. 

Terug naar: inhoud

Vennootschapsbelasting en de kerk

Over de vennootschapsbelasting in relatie tot de exploitatie van een begraafplaats: zie in de kennisbank bij: ‘gebouwen’ > ‘begraafplaatsen

Terug naar: inhoud

OZB en de kerk

In augustus 2016 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de vrijstellingsregeling voor de OZB belasting voor kerkelijke gebouwen waarin geen openbare eredienst plaatsvindt. Meer informatie vindt u hier.   

Terug naar: inhoud

IB-47 verplichting

Soms doen mensen werk voor de kerk waar ze voor betaald krijgen, er is een formele werknemer-werkgeverrelatie. Ook een geregistreerd zelfstandig ondernemer is zo iemand. Belangrijkste voorbeelden in de kerk zijn de gastspreker en de gastorganist, of andere betaalde musici die meewerken aan een kerkdienst. Maar ook andere eenmalige, aan particulieren betaalde klussen of vormen van dienstverlening kunnen er onder vallen. Bij optredende musici (niet zijnde ondernemers) kunnen de fiscale regels gecompliceerder liggen (in verband met speciale artiesten- en kunstenaarsregelingen), maar bij kerkelijke activiteiten is meestal geen sprake van een optreden, maar van ‘medewerking aan een kerkdienst’.   

Beide (gastsprekers of gastmusici) kunnen echter ook geregistreerd zijn als zelfstandig ondernemer. Stuurt de geregistreerd ondernemer een factuur met BTW (voor ‘lezingen’ kan het eventueel vrijgesteld zijn van BTW), dan is er niks aan de hand. De kerk betaalt de nota, net als die van de schilder en de loodgieter.

Is er echter sprake van betaling zonder factuur, of wel met factuur, maar zonder dat iemand geregistreerd staat als ondernemer (KvK nummer), dan hebben we te maken met ‘betalingen aan derden’ die aan de belastingdienst moeten worden gemeld. De betalingen en degenen aan wie betaald worden, moeten worden opgegeven. Daarbij hoorde ook altijd dat het BSN-nummer van de ontvanger (naast geboorte datum en geboorteplaats) moest worden opgegeven. Door de de AVG (verscherpte privacywet mei 2018) is de opgave van het BSN-nummer voorlopig opgeschort. Er is nu onvoldoende wettelijke basis om voor de belastingdienst dit soort persoonsgegevens uit te mogen vragen, maar daar wordt ‘reparatiewetgeving’ op voorbereid. Op 30 juni 2020 heeft staatssecertaris Vijlbrief in een kamerbrief aangekondigd dat de verplichting per 1 januari 2021 weer wordt ingevoerd. U dient dus bij free-lance medewerkers hun gegevens, inclusief hun BSN nummer te vragen op basis van een wettelijke verplichting. 

Opgave bij de belastingdienst dient na afloop van het kalenderjaar vóór 1 februari te gebeuren, waarbij geen uitstel mogelijk is. Dit kan vanaf 2017 alleen nog digitaal. Het is dus zaak om gedurende het jaar een IB 47 administratie goed bij te houden, zodat die meteen in januari kan worden benut voor opgave aan de belastingdienst. Als opdrachtgever ben je verplicht deze betalingen op te geven aan de belastingdienst. Wie bekend is bij de belastingdienst als opdrachtgever krijgt jaarlijks een bericht dat er weer opgegeven moet worden. Maar ook als u geen bericht krijgt, wil dat niet zeggen dat u geen verplichting heeft. Die heeft u door het doen van de betalingen.

 Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst.

Terug naar: inhoud

ANBI-regeling en de kerk.

Voor informatie over de ANBI regels (fiscale aftrekbaarheid giften en de vereisten aan een ANBI-instelling), zie in de kennisbank bij: ‘geld’> 'ANBI-regels'.

Terug naar: inhoud