Weergaven:


Inhoud: Vrijwilligers | Ook dit is 'veilige kerk' | Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) | Vrijwilligersbeleid, regelingen, gedragscode | Vrijwilligersvergoeding | Vrijwilligers, aansprakelijkheid en verzekering | Meer informatie


Vrijwilligers

Veel werk dat gedaan wordt in en vanuit de kerk wordt gezien als ‘vrijwilligerswerk’.

Vrijwilligerswerk is feitelijk een maatschappelijke term uit de moderne tijd, waarin betaalde arbeid de norm werd. Alle ‘werk’ dat ‘onbetaald’ wordt verricht, heet tegenwoordig al snel ‘vrijwilligerswerk’. Het gaat om uitvoeren van afgesproken taken zonder geldelijke vergoeding.

In de kerk zijn ook ambtsdragers 'vrijwilligers' (behalve de predikanten).

Andere taken kunnen betaald verricht worden (koster, kerkmusicus, administratie), maar diezelfde taken kunnen ook worden gedaan op ‘vrijwilligersbasis’.

Een hoofdstuk uit de Handleiding Kerkrentmeesters 2019 dat ook handelt over de zorg voor 'onbetalade medewerkers' vindt u: hier.

Terug naar: inhoud

Ook dit is 'veilige kerk'

Meestal hebben kerkrentmeesters bij 'veilige kerk' de associatie met: BHV'ers in de kerk, brandveiligheid, veiligheid en geweldsincidenten of ongevallen. Maar ook de omgang met elkaar hoort bij veiligheid in de kerk. Wordt er respectvol met elkaar omgegaan, wordt pestgedrag tegengegaan, zijn de vormen van humor wel voor iedereen acceptabel, worden er geen grenzen overschreden in lichamelijk contact of in seksuele toespelingen? Het is een zaak van de gehele kerkenraad om daarin beleid te maken, maar kerkrentmeesters hebben een eigen rol als 'werkgever'. Kerkrentmeesters zijn ook vaak degenen die vrijwilligers met een vrijwilligersovereenkomst begeleiden. Zij regelen de verzekeringen en komen in beeld bij aansprakelijkheidskwesties. Kortom, genoeg aanknopingspunten om ook als kerkrentmeesters eens de vraag te stellen: hoe hebben we het in onze kerk geregeld? Lees een interessant artikel daarover uit 'Kerkbeheer' van december 2017: hier. Uitgebreide informatie vindt u ook op de website van de Protestantse Kerk: hier.  

Terug naar: inhoud

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Gekoppeld aan bovenstaand onderwerp komt ook de vraag boven wanneer voor medewerkers (betaald en vrijwilligers) een VOG zou moeten worden aangevraagd. Voor een kerk kunnen hier dilemma's opkomen. Met name waar het gaat om werken met kinderen en jongeren is het meer en meer van belang aan te sluiten bij wat maatschappelijk belangrijk wordt gevonden. Een opiniërend artikel met ook verwijzingen naar Justis, de instantie waar VOG's kunnen worden aangevraagd, vindt u: hier.

Terug naar: inhoud

Vrijwilligersbeleid, regelingen, gedragscode

Wanneer het gaat om duidelijke vrijwilligersfuncties (pastoraal bezoeker, jeugdwerker, clubleiding, koster, organist, notulist, technisch onderhoud kerk etc) is het verstandig na te denken over vrijwilligersbeleid. Het betreft zaken als het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst (bijvoorbeeld als geheimhouding wordt gevraagd), het regelen van aansprakelijkheid en verzekering, termijnen van benoeming, mogelijk regelen van fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoeding etc. 

In het meinummer van 2018 is in het maandblad 'Kerkbeheer' speciaal aandacht geschonken aan vrijwilligersbeleid. U kunt het nummer digitaal lezen. Zie: hier. 

Informatief zijn de volgende artikelen: 'De kerk als 'gewone' vrijwilligersorganisatie' en 'De vrijwilliger in de kerk'

Naar aanleiding van dat themanummer van het maandblad 'Kerkbeheer' kreeg het VKB-bureau vragen en suggesties rond de mogelijkheid van een gedragscode voor vrijwilligers in de kerk. Er is een model samengesteld. U moet dat zien als niet meer dan een mogelijk model, dat elke kerkenraad naar bevind van zaken in de eigen situatie kan gebruiken of aanpassen. Wat van belang is, als u er mee gaat werken, is dat u de 'eenduidige aansturing van vrijwilligers' in de gemeente in de gaten houdt. Het is niet goed als de kerkenraad hierin anders omgaat met vrijwilligers dan het college van kerkrentmeesters of het college van diakenen. Een mogelijk model voor een gedragscode vindt u: hier. Als u verbeteringen heeft of kanttekeningen wilt maken, neem dan contact op met het VKB-bureau. De Wordversie die u zelf kunt aanpassen vindt u: hier. 

Terug naar: inhoud

Vrijwilligersvergoeding

Als een college van kerkrentmeesters of een kerkenraad vrijwilligersvergoedingen wil verstrekken voor bepaalde (vrijwillige) functies dient daarvoor beleid te worden gemaakt en beschreven. Dat is met name van belang om problemen te voorkomen bij de mogelijke fiscale aftrekbaarheid bij het teruggeven van deze vergoeding. Zie het bijgaande artikel uit Kerkbeheer. Let op: de fiscaal vrijgestelde vrijwilligersvergoedingen zijn in 2019 verhoogd en zullen dat in de toekomst wederom. Zie: hier. 

Zie voor de actuele fiscaal vrijgestelde bedragen per jaar, maand en uur ook: hier.

Terug naar: inhoud

Vrijwilligers, aansprakelijkheid en verzekering

Rond het onderwerp 'aansprakelijkheid en verzekering' stond er een belangwekkend artikel in 'Kerkbeheer' van april 2018. U leest het: hier.  

Terug naar: inhoud

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk. Een directe link vindt u: hier.  

Ook interessant is de volgende site: www.vrijwilligerswerk.nl.

Fiscale kanten aan vrijwilligerswerk vindt u op de site van de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie: hier.  

Terug naar: inhoud