Weergaven:


Inhoud: Kerkelijk werkers info | Websites | Document


Kerkelijk werkers 

Wanneer wordt nagedacht over het eventueel aanstellen van een kerkelijk werker (HBO-theoloog) is het van belang om vooraf na te denken over het benodigde profiel. Wordt er samengewerkt met een predikant? Moeten er ook werkzaamheden van een predikant worden waargenomen? Of zijn er juist andere werkzaamheden die de aandacht moeten krijgen? Wat is nodig in de specifieke gemeente? Gaat het om gesprekskringen of juist om projecten?

In de oriëntatiefase is het ook van belang om te kijken wat een kerkelijk werker zoal als bagage heeft. De notitie Een professional met diepgang – domeincompetenties voor de Bachelor of Theology geeft daar een goede indruk van. Het domeincompetentieprofiel bevat een negental competenties: hermeneutische, pastorale, liturgische, missionaire, educatieve, agogische, leiderschap, communicatie en persoonlijke competentie.

Na een goede voorbereiding komt de daadwerkelijke werving en selectie. Gemeenten kunnen een vacature ook plaatsen op de website van Kerkelijk Werkers CNV Ideëel (vacaturebank), waar leden regelmatig zullen kijken of er vacatures zijn.

Belangwekkend kan zijn het hoofdstuk over kerkelijk werkers in de Hanleiding Kerkrentmeesters 2019. Kijk: hier. 

Uiteindelijk volgt aanstelling. Op de site van de Protestantse Kerk vindt u informatie over mogelijkheden (kerkelijk werker in het ambt van ouderling, of in een bediening gesteld bijvoorbeeld). U vindt hier een directe link: hier.

Terug naar: inhoud

Websites:

www.kerkelijkwerkers.nl

www.protestantsekerk.nl/thema/kerkelijk-werker


Terug naar: inhoud

Document:

Een professional met diepgang

Terug naar: inhoud